Có hay không

Cá có đánh rắm không?

Cá có đánh rắm không? 3

Vấn đề này thật là lạ, dường như tất cả mọi người đều trả lời rằng: “không”. Nhưng sự thực lại ngược lại, những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về cá cho bi