Bao nhiêu

Một mét dài bao nhiêu?

Một mét dài bao nhiêu? 4

Một mét bằng năm viên gạch lát sàn… Một em nhỏ cũng có thể dễ dàng thực hiện phép tính “hiển nhiên” này. Còn bạn, có thể bạn sẽ ngạc nhiên mà trả lời rằn