Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân sáng bậc 7 ở cùng một bên vân trung tâm là
tóm tắt áp dụng công thức chi tiết giúp em ạ

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.