Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình 2x² – 4x – 5 + m 0 nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn [-2;3]

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Tìm tất cả các giá trị của m để bất phương trình 2x² – 4x – 5 + m 0 nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn [-2;3]

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.