thiết lập các phương trình phản ứng oxh khử sau theo hương pháp thăng bằng electron: phản ứng oxh khử loại có môi trường: (làm chi tiết nhé ạ)

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

thiết lập các phương trình phản ứng oxh khử sau theo hương pháp thăng bằng electron: phản ứng oxh khử loại có môi trường:
(làm chi tiết nhé ạ)

Answers ( 1 )

 1. kaveru
  0
  2024-02-05T12:35:30+00:00

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

  a)

  `4| Zn \to Zn^{+2} + 2e`

  `1| N^{+5} + 8e \to N^{-3}`

  `=> 4Zn + 10HNO_3 \to 4Zn(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + 3H_2O`

  b)

  `3| Zn \to Zn^{+2} + 2e`

  `2| N^{+5} +3e \to N^{+2}`

  `=> 3Zn + 8HNO_3 \to 3Zn(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O`

  c)

  `1|Zn \to Zn^{+2} + 2e`

  `2| N^{+5} + 1e \to N^{+4}`

  `=> Zn + 4HNO_3 \to Zn(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O`

  d)

  `1| 2Al \to 2Al^{+3} + 6e`

  `3| S^{+6} + 2e \to S^{+4}`

  `=> Al + H_2SO_4 \to Al_2(SO_4)_3 + SO_2 + H_2O`

  e)

  `2| Al \to Al^{+3} + 3e`

  `3| 2H^{+} + 2e \to H_2`

  `=> 2Al + 2NaOH + 2H_2O \to 2NaAlO_2 + 3H_2`

  f)

  `1| Zn \to Zn^{+2} + 2e`

  `1| 2H^{+} +2e \to H_2`

  `=> Zn + 2NaOH \to Na_2ZnO_2 + H_2`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.