Phân tích đa thức thành nhân tử: x^4 + 2019x^2 + 2018x + 2019

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Phân tích đa thức thành nhân tử:
x^4 + 2019x^2 + 2018x + 2019

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `x^4 + 2019^2 + 2018x + 2019`

  `= x^4 + x^3 + x^2 – x^3 – x^2 – x + 2019x^2 + 2019x + 2019`

  `= x^2. ( x^2 + x + 1 ) – x^3 – x^2 – x + 2019. ( x^2 + x + 1 )`

  `= x^2. ( x^2 + x + 1 ) – ( x^3 – x^2 – x ) + 2019. ( x^2 + x + 1 )`

  `= x^2. ( x^2 + x + 1 ) – x. ( x^2 – x + 1 ) + 2019. ( x^2 + x + 1 )`

  `= ( x^2 – x + 2019 ). ( x^2 + x + 1 )`.

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.