Mô hình quan hệ có cấu trúc như thế nào?

A. Dữ liệu được thể hiện trong các bảng, mỗ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Mô hình quan hệ có cấu trúc như thế nào?

A. Dữ liệu được thể hiện trong các bảng, mỗi bảng bao gồm các hàng và các cột thể hiện thông tin về một chủ đề.

B. Các hàng biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên hàng thường là tên của thuộc tính, các cột biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các hàng.

C. Dữ liệu trong bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc, chẳng hạn, không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn.

D. Đáp án A và B.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.