Giupppppppppp tớ vs

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Giupppppppppp tớ vs

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có: $\Delta DEN$ vuông tại $D$ đường cao $DH$ đồng thời là phân giác

  $\to \Delta DEN$ vuông cân tại $D$

  Ta có: $\widehat{DHE}=90^o,\widehat{HDE}=\dfrac12\widehat{EDN}=45^o\to \Delta HDE$ vuông cân tại $H$

  b.Xét $\Delta DME, \Delta DMN$ có:

  Chung $DM$

  $\widehat{MDE}=\widehat{MDN}$

  $DE=DN$

  $\to \Delta DME=\Delta DMN(c.g.c)$

  $\to ME=MN$

  $\to \Delta EMN$ cân tại $M$

  c.Từ câu b$\to DE=DN,\widehat{DEM}=\widehat{DNM}, ME=MN$

  $\to \widehat{MNF}=180^o-\widehat{DNM}=180^o-\widehat{DEM}=\widehat{MEK}$
  Xét $\Delta MNF, \Delta MEK$ có:

  $\widehat{MNF}=\widehat{MEK}$

  $MN=ME$

  $\widehat{NMF}=\widehat{EMK}$

  $\to \Delta MNF=\Delta MEK(g.c.g)$

  $\to NF=EK$

  $\to DF=DN+NF=DE+EK=DK$

  Do $DE\perp DF\to DK\perp DF$

  $\to \Delta DFK$ vuông cân tại $D$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.