Ghi cách giải các câu với ạ!. Cảm ơn

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Ghi cách giải các câu với ạ!. Cảm ơn

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải thích các bước giải:

  20/ CÂU ƯỚC MUỐN ( WISHes)

  S + wish(es) + S + V2/V_ed …

  21/ The film ( nói về bộ phim ⇔  miêu tả bộ phim ⇒ chỉ vật) + ADJ_ing

  còn chỉ người thì + ADJ_ed

   22/ We ( chỉ người ) + ADJ_ed

  23/  A. have đi với to V [ CẤU TRÚC: S + do/does/did + not + have to + V ]

         B. should + Vo [ CẤU TRÚC: S + should (not) + Vo ]

  C và D cũng theo sau là to V

  24/ 

  when he was 2 years old ⇔ QKĐ

  ⇒ Chọn could (V2)

  các đáp án khác (V1)

  25/ 

  Sau mạo từ: a/an/the + N 

  mà trước N là ADJ

  ADJ <—-day (N) 

  beautiful   (ADJ)

  27/ 

  Sau mạo từ: a/an/the + N 

   các đáp án đề là N; đọc tiếp thì thấy  look up the meaning of the new words: tra nghĩa của từ mới.

  ⇒ Dictionary (n) :Từ điển ⇔ CHỌN

  28/suggest + V-ing

  29/ used to + Vo

  30/ CBĐ – HTHT: S + have/has + been + Ved/ V3…

  31/ CBĐ – QKĐ: S + were/was + Ved/ V3…

  32/ 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.