Em hãy điền các chi tiết sau vào chỗ chấm:

Nhà thần có dỗ……………. Và thần khóc vì thấy mình……….

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Em hãy điền các chi tiết sau vào chỗ chấm:

Nhà thần có dỗ……………. Và thần khóc vì thấy mình……….

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  ⭐ `\color{red}{\text{Cua}}` 

  Đáp án+Giải thích 

  `+` $\text{Nhà thần có giỗ…………. và thần khóc vì thấy mình….}$

  `⇒` $\text{đáp án:}$ 

  `+` $\text{Nhà thần có giỗ cụ tổ năm đời và thần khóc vì thấy mình thật là bất hiếu với tổ tiên}$

  `⇒` $\text{đoạn văn trên trích trong văn bản : Trí dũng song toàn}$ 

  `+` $\text{đoạn văn trong văn bản trí dũng song toàn đầy đủ là:}$

  `+` $\text{Nhà thần có giỗ cụ tổ năm đời nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ và thần khóc vì thấy mình thật là bất hiếu với tổ tiên}$

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.