Chọn cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a.Chấp hành nội quy nơi công cộn

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Chọn cụm từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a.Chấp hành nội quy nơi công cộng cũng là một việc làm thể hiện (quyền công dân)/ (ý thức công dân)……… của mỗi người.

b.Mọi người dân từ 18 tuổi đều cần bỏ phiếu đi để đảm bảo (quyền công dân)/ (ý thức công dân)………… của mình.

c.Để xã hội phát triển, mọi người dân đều phải thực hiện tốt (quyền công dân)/(trách nhiệm công dân)…….. của mình.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.