Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga đối với cách mạng Việt Nam và ảnh hưởng của chiến tranh th

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Ảnh hưởng của cách mạng tháng mười Nga đối với cách mạng Việt Nam và ảnh hưởng của chiến tranh thế giới thứ nhất đối với Việt Nam là như thế nào?

Answers ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    Report
    Cancel

    Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới làm cho chủ nghĩa tu bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Trên thế giới đã phân chia thành hai hệ thống xã hội đối lập: Xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, cuộc cách mạng thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đúng đắn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc.

    => Ảnh hưởng lớn nhất của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đến cách mạng Việt Nam là: chỉ ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: đó là con đường cách mạng vô sản.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.