1.Hóa đơn tiền điện tháng 12/2023 của gia đình bạn An là 658526đồng.Kết quả làm tròn với độ chính

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

1.Hóa đơn tiền điện tháng 12/2023 của gia đình bạn An là 658526đồng.Kết quả làm tròn với độ chính xác 50 là

A. 658600 đồng. B. 65850 đồng. C. 659000 đồng. D. 658000 đồng

2. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 6.Biết x¹=5 thì y¹

A.30. B.5/6. C.6/5. D.-30

3. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -2 thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:

A.2. B.-2. C.1/2. D.-1/2

4. Trong các kết quả sau kết quả nào đúng

A |-6|=|6|. B.|-16|=-16. C.|8|=-8. D.|3|=±3

5. Nếu x,y tỉ lệ với 3, 8 thì ta có

A.x/y=8/3 B.x/3=y/8. C.x/8=y/3. D.x:8=y:3

6. Cho góc xOy và góc zOt là hai góc đổi đỉnh.Nếu góc xOy=35° thì góc zOt có số đo bằng

A.145°. B.45°. C.35°. D.17,5°

7. Cho tam giác ABC có AC>BC>AB trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

A.B>A>C. B.A>B>C. C.C>A>B. D.B>C>A

8. Hình lăng trụ đứng tứ giác có

A.10 cạnh. B.6 đỉnh. C.6 mặt. D.8 mặt

Nhanh giúp e với

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  1. Hóa đơn tiền điện tháng 12/2023 của gia đình bạn An là 658526 đồng. Kết quả làm tròn với độ chính xác 50 là

     Đáp án: C. 659000 đồng.

  2. Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ 6. Biết \(x^1 = 5\) thì \(y^1\) là

     \[y^1 = 6 \cdot x^1 = 6 \cdot 5 = 30.\]

     Đáp án: A. 30.

  3. Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ -2 thì đại lượng x tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ là:

     \[\text{Hệ số tỉ lệ} = \frac{1}{\text{Hệ số tỉ lệ ban đầu}} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.\]

     Đáp án: D. -1/2.

  4. Trong các kết quả sau kết quả nào đúng

     \[\text{A.} |-6| = |6|.\]

     

  5. Nếu \(x, y\) tỉ lệ với 3, 8 thì ta có

     \[\frac{x}{y} = \frac{3}{8}.\]

     Đáp án: A. \(x/y = 8/3\).

  6. Cho góc \(xOy\) và góc \(zOt\) là hai góc đối đỉnh. Nếu \(xOy = 35°\) thì \(zOt\) có số đo bằng

     \[zOt = 180° – xOy = 180° – 35° = 145°.\]

     Đáp án: A. 145°.

  7. Cho tam giác ABC có \(AC > BC > AB\) trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

     \[B > A > C.\]

     Đáp án: B. \(A > B > C\).

  8. Hình lăng trụ đứng tứ giác có

     \[D. 8 mặt.\]

     Hình lăng trụ đứng có 2 mặt đáy và 6 mặt bên, tổng cộng là 8 mặt.

     Đáp án: D. 8 mặt.

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.