Một mảnh  đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích mảnh đất hình thang đó.

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Một mảnh  đất hình thang có đáy lớn 150 m và đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Tính diện tích mảnh đất hình thang đó.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Giải

   Đáy bé của mảnh đất hình thang đó là:

  `150 xx 3/5 = 90 ( m )`

  Chiều cao của mảnh đất hình thang đó là:

  `150 xx 2/5 = 60 ( m )`

  Diện tích mảnh đất hình thang đó là:
  `(( 90 + 150 ) xx 60 )/2 = 7200 ( m^2 )`

  Đáp số: `7200 m^2`

  `—-`

  Áp dụng:
  `@ S = (( a + b ) xx h )/2`

  Trong đó:

  `S =` diện tích hình thang

  `a =` đáy bé của hình thang

  `b =` đáy lớn của hình thang

  `h =` chiều cao của hình thang

  `#`Nguyencanhthinh`#`
  `@Hoidap247`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.