Mọi người giúp e bài này theo pp quy đổi vs ạ Hỗn hợp Z gồm: ancol metylic; propan; butan và pentan

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Mọi người giúp e bài này theo pp quy đổi vs ạ
Hỗn hợp Z gồm: ancol metylic; propan; butan và pentan. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol 2 cần vừa đủ V lít O; sau phản ứng thu được 30,8 gam CO. Biết trong Z, oxi chiếm 7,27% về khối lượng. Tính giá trị của V.

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  $n_{CO_2}=0.7(mol)$

  Quy hỗn hợp:

  $\begin{cases} O:a\\CH_2:0.5\\CH_4:0.2 \end{cases}$

  Có : $\%m_O=7.27\%$

  `->`$\dfrac{16a}{16a+14 \times 0.5+0.2 \times 16}=0.0727$

  `=>`$a=0.05$

  Bảo toàn $e:$

  $-2a+6 \times 0.5+0.2 \times 8=4n_{O_2}$

  `=>`$n_{O_2}=\dfrac{-2 \times 0.05+6 \times 0.5+0.2 \times 8}{4}=1.125(mol)$

  `=>`$V_{O_2}=1.125 \times 22.4=25.2(L)$

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.