mau len a cang nhanh cang tot

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

mau len a cang nhanh cang tot

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `Answer :` 

  `1.` I wish I had a laptop.

  `-` Cấu trúc Wish ở quá khứ :

  `->` S `+` wish(es) `+` (that) `+` S `+` had `+` V`3`

  `=>` Được sử dụng để thể hiện mong ước, thường là nuối tiếc về một việc không có thật ở quá khứ hoặc giả định điều gì đó trái ngược với quá khứ.

  `2.` She hasn’t gone for two days.

  `-` The last time `+` S `+` V(QKĐ) `+` was `+` time `+` ago

  `=>` S `+` have/has `+` NOT `+` VP`2` `+` since/for `+` thời gian…

  `3.` If I were you, I would check the oil before setting out.

  `@` Kiến thức : 

  `->` Câu điều kiện có `2` vế.

  `->` Vế “Nếu…” (Tình huống) và vế “thì…” (Kết quả).

  `-` Cấu trúc if câu điều kiện loại `2 :`

  `->` If `+` S `+` V2/ed , S `+` would/could/should `+` V

  `4.` Hardly had the workers started working when the accident happened.

  `->` Hardly `+` had `+` S `+` V`3` / P`II` `+` when `+` S `+` V-ed / V`2`

  `5.` It is open to question whether Jones will get the job.

  `->` S `+` be (not) `+` open to `+` whether `+` S `+` V : Vẫn còn chưa chắc chắn liệu rằng ai đó sẽ được cái gì…

  `->` be open to question `=` be uncertain : không chắc chắn

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.