hưởng ứng đợt tuyên truyền góp tiền vì học sinh nghèo lớp 7a,7b,7e đã quyên góp được số tiền là 1400

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

hưởng ứng đợt tuyên truyền góp tiền vì học sinh nghèo lớp 7a,7b,7e đã quyên góp được số tiền là 1400 nghìn đồng . Tính số tiền quyên góp đc của mỗi lớp, biết số tiền quyên góp được của lớp 7A và 7B tỉ lệ với 2 và 3. Số tiền quyên góp được của lớp 7a với 7e tỉ lệ với 4 và 5 .

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Gọi số tiền quyên góp của lớp 7a, 7b và 7e lần lượt là: `x, y, z` (nghìn đồng, ĐK:` x,y,z > 0`) 

  Số tiền quyên góp của 7a và 7b lần lượt tỉ lệ với 2 và 3 `⇒ x/3 = y/2 ⇒ x/12 = y/8` 

  Số tiền quyên góp của 7a và 7e lần lượt tỉ lệ với 4 và 5 `⇒ x/4 = z/5 ⇒ x/12 = z/15` 

  `⇒ x/12 = y/8 = z/15` 

  Áp dụng tính chất dãy tí số bằng nhau:

  `x/12 = y/8 = z/15 = (x+y+z)/(12+8+15)=1400/35=40`

  Ta có:

  `x/12=40⇒x=12*40 = 480` 

  Lớp 7a quyên góp 480 nghìn đồng 

  `y/8=40⇒y=8*40=320` 

  Lớp 7b quyên góp 320 nghìn đồng

  `z/15=40⇒z=15*40=600`

  Lớp 7e quyên góc 600 nghìn đồng 

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.