Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O ,Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 6,666% về khối lượng) vào

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O ,Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 6,666% về khối lượng) vào nước dư, thu được 200ml dung dịch A và 0,03 mol khí H2. Cho Al dư vào 200m dung dịch A thu được tối đa 0,18 mol H2

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2 (1)`

  `K_2O + H_2O -> 2KOH (2)`

  `Ba + 2H_2O -> Ba(OH)_2 + H_2 (3)`

  `BaO + H_2O -> Ba(OH)_2 (4)`

  `2NaOH + 2Al + 2H_2O -> 2NaAlO_2 + 3H_2(5)`

  `2KOH + 2Al + 2H_2O -> 2KAlO_2 + 3H_2(6)`

  `Ba(OH)_2 + 2Al + 2H_2O -> Ba(AlO_2)_2 + 3H_2(7)`

  Theo PT `(5),(6),(7): n_{-OH} = 2/3 n_{H_2} = 0,12(mol)`

  Theo PT `(1),(2),(3),(4): n_{-OH} = 2n_{H_2} + 2n_O`

  `=> n_O = (0,12 – 0,03.2)/2 = 0,03(mol)`

  `=> m = (0,03.16)/(6,666\%) = 7,2(g)`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.