Hai điện tích treo trên hai sợi dây mảnh dài L=0,1m.Khối lượng của mỗi quả cầu 0,01kg khi cho nhiễm

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Hai điện tích treo trên hai sợi dây mảnh dài L=0,1m.Khối lượng của mỗi quả cầu 0,01kg khi cho nhiễm điện thì chúng đẩy nhau và cách nhau 1 khoảng 0,05m
a)Tìm lực điện và độ lớn của mỗi quả cầu( hai điện tích giống nhau)
b)Tìm lực căng của sợi dây

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.