Conjunctions có tác dụng gì?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Conjunctions có tác dụng gì?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Conjunctions còn hay được gọi là “từ nối”

  `-` Tác dụng: Dùng để nối `2` câu đơn thành `1` câu ghép

  `-` Trước từ nối dùng dấu phẩy

    `+` but: nhưng `(` dùng để nối `2` vế nghĩa tương phản `)` 

           `->` Ví dụ: She is smart, but she is lazy

    `+` so: cho nên `(` dùng để nối một câu khác để diễn tả kết quả hay lí do`)`

           `->` Ví dụ: It was ranning, so we stayed indoors

    `+` and: và `(` sử dụng để nối cụm từ có nghĩa tương tự `)`

           `->` Ví dụ: I like apples and oranges

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.