Cho 2 điện tích điểm có cùng dấu nằm dọc theo trục Ox, trong đó điện tích q1 = 4q2 đặt tại gốc tọa đ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Cho 2 điện tích điểm có cùng dấu nằm dọc theo trục Ox, trong đó điện tích q1 = 4q2 đặt tại gốc tọa độ O và điện tích q2 nằm cách gốc tọa độ 20 cm. Tọa độ của điểm trên trục Ox mà cường độ điện trường tại đó bằng không ?

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  Đáp án:

   `M(20/3 ; 0)`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vị trí đặt điện tích `q_2` là `A` và điểm trên trục `Ox` có cường đó điện trường tại đó bằng không là `M` với điện tích là `q_0`
  Gọi vectơ cường độ điện trường do `q_1,q_2` tác dụng lên `q_0` lần lượt là `\vec{E_1},\vec{E_2}`
  Để cường độ điện trường tại `M` bằng không thì cường độ điện trường tổng hợp do điện tích `q_1` và điện tích `q_2` tác dụng lên `q_0` bằng không
  Ta có: `\vec{E_1} + \vec{E_2} = \vec0`
  `<=> \vec{E_1} = -\vec{E_2}`
  `<=> {(E_1=E_2),(\vec{E_1} \uparrow\downarrow \vec{E_2}):}`
  Ta có: `E_1 = E_2`
  `<=> {k|q_1|}/{\epsilon.OM^2} = {k|q_2|}/{\epsilon.AM^2}`
  `<=> {OM}/{AM} = \sqrt{|q_1|/{|q_2|}} = \sqrt{{q_1}/{4q_1}} = 1/2`
  `<=> OM – 1/2 AM = 0` (1)
  Vì `q_1.q_2>0` nên phải đặt điện tích `q_0` nằm trong đoạn `OA`
  `=> OM + AM = OA = 20(cm)` (2)
  Từ `(1)` và `(2)`
  `=> {(OM – 1/2 AM = 0),(OM + AM = 20):}`
  `<=> {(OM = 20/3 (cm)),(AM = 40/3 (cm)):}`
  Ta có: `OM = 20/3 (cm)`
  `=> M(20/3 ; 0)`
  Vậy tọa độ của điểm trên trục Ox mà cường độ điện trường tại đó bằng không là `M(20/3 ; 0)`

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.