ba lớp 7A; 7B; 7C; đi lao động trồng cây, biết số cây trồng lớp 7A; 7B; 7C; làm được tỷ lệ với 7; 8;

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

ba lớp 7A; 7B; 7C; đi lao động trồng cây, biết số cây trồng lớp 7A; 7B; 7C; làm được tỷ lệ với 7; 8; 9 và lớp 7A chồng ít hơn lớp 7C là 6 cây. Tính tổng số cây trồng trong ba lớp

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.