Anh (chị) hãy cho biết quá trình truyền bá và vai trò của đạo Phật ở Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như thế nào?

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Anh (chị) hãy cho biết quá trình truyền bá và vai trò của đạo Phật ở Đông Nam Á. Các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như thế nào?

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.