1.một mảnh đất hình thang có đáy lớn 80m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng củ

Report
Question

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

1.một mảnh đất hình thang có đáy lớn 80m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn, chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy.
a) tính diện tích mảnh đất đó
b) trên mảnh đất đó người ta dành 75% diện tích mảnh đất để trồng rau, cứ 1m2 thì thu hoạch được 15kg rau. Hỏi cả mảnh đất đó thu hoạch được bao nhiêu tấn rau .
2. một khu đất hình thang có đáy lớn 64m, đáy bé bằng 3/4 đáy lớn, chiều cao bằng đáy bé
a) tính diện tích khu đất ấy
b)75% khu đất người ta trồng rau. Tính số tạ rau thu được. Biết 100m2 thu 45kg rau. Giữ nguyên đáy bé, mở rộng thêm đáy lớn bao nhiêu m để diện tích khu đất tăng thêm 120m2.
[ giúp mình 2 bài này với ạ pls ;-; ]

Answers ( 1 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  Report
  Cancel

  `1.`

  `a)`

  Đáy bé của mảnh đất là

  `80 xx 3/4=60(m)`

  Chiều cao của mảnh đất là

  `(80+60) : 2=70(m)`

  Diện tích của mảnh đất là

  `(80+60)xx70 : 2=4900(m^2)`

  `b)`

  Diện tích phần đất trồng rau:

  `4900 xx 75%=3675(m^2)`

  Sơ đồ:

  `1m^2 -> 15kg` rau

  `3675m^2 -> xkg` rau

  `-> x=[3675 xx 15]/1=55125(kg)` hay `55,125` (tấn)

  Đáp số: …

  `2.`

  `a)`

  Đáy bé và chiều cao của khu đất là

  `64 xx 3/4=48(m)`

  Diện tích mảnh đất là

  `(64+48)xx48:2=2688(m^2)`

  `b)`

  Diện tích phần đất trồng rau là

  `2688 xx 75%=2016(m^2)`

  Sơ đồ

  `100m^2 -> 45kg` rau

  `2016m^2-> ykg` rau

  `-> y=[2016 xx 45]/100=907.2(kg)` hay `9.072` (tạ)

  Diện tích khu đất sau khi mở là

  `2688+120=2808(m^2)`

  Tổng độ dài hai đáy là

  `2808 xx 2 : 48=117(m)`

  Đáy lớn khu đất là

  `117-48=69(m)`

  Cần phải mở rộng đáy lớn thêm:

  `69-64=5(m)`

  Đáp số: …

  __Sunflower__

   

Leave an answer

Browse

By answering, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.