Tin học

Mạng gia đình là gì?

Mạng gia đình là gì? 8

“Mạng gia đình là mạng máy tính lắp đặt trong gia đình. Ta liên kết mấy máy tính trong nhà lại cũng gọi là một mạng gia đình. Thế nhưng ý nghĩa của m