Thiên nhiên – Thời tiết

Khói là gì?

Khói là gì? 1

Khói là kết quả sự cháy không hoàn toàn của một loại chất đốt nào đó. Điều này có nghĩa là nếu chất đốt hoàn toàn cháy hết thì không có khói.Các loại chất