Tại sao bệnh dịch hạch lại trở thành đại hoạ của nhân loại?

Tại sao bệnh dịch hạch lại trở thành đại hoạ của nhân loại? 1

Ngày 24 tháng 3 năm 1345, người ta phát hiện thấy trên bẩu trời một hiện tượng kỳ lạ: Thổ tinh, Mộc tinh, Hoả tinh gặp nhau, chập làm một. Ở châu Âu trong