Sinh học

Vì sao có bàn chân bằng?

Vì sao có bàn chân bằng? 3

Khi đi đường bằng chân trần, mỗi người sẽ để lại dấu chân. Ở giữa dấu chân bao giờ cũng có hình khuyết mặt trăng. Hình khuyết này là đường cong lòng bàn ch