Kiến trúc

Đền Taj Mahal?

Đền Taj Mahal? 5

Taj Mahal là một thiên tình sử buồn, nhưng mà đẹp và có thật! Thiên tình sử ấy đẹp đến nỗi, nếu không có thấy thì người ta dễ cho rằng đó chỉ là một truyện