Report
Question
2. Cim và viết các từ: a) Chưa tiếng bắt đầu bằng như sau: d hoặc gi, có nghia - Bộ phận bạc bọc bên ngoài cơ thể: - Do dùng đan bảng tre, nứa để dựng rau, vo gac - Chà hạt xuống ...

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel

Report
Question
Dựa vào nội dung câu nói của Bác Hồ "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ bảo vệ ...

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Report
Cancel